Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dipaparkan pada bentuk-bentuk noun phrase yang baik dan benar; mengetahui polanya dan dapatmenggunakan dalam kalimat dengan benar.